Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace > Projekt ROP

Projekt ROP

logo projektu

Obec Drahanovice získala v rámci výzvy 02/2007 dotace na individuální projekt  „Stavební úpravy chodníků a revitalizace veřejné zeleně v Obci Drahanovice“ z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.   Celková výše poskytnuté dotace je 4 557 584,- Kč. Celkové výdaje projektu činí 5 792 244,00. 

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality života na venkově prostřednictvím fyzické revitalizace části území obce Drahanovice v souladu s globálním cílem oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Morava.

Fyzickou revitalizací území je v tomto konkrétním případě chápáno komplexní řešení rekonstrukce chodníků ve vazbě na objekty občanské vybavenosti, veřejnou zeleň a veřejná prostranství, efektivnější využití veřejných prostranství a nové využití nevyužívaných nevhodných urbanizovaných ploch u Obecního úřadu obce Drahanovice

Realizací projektu Obce Drahanovice  dojde k naplnění těchto specifických cílů projektu:

1.    zvýšení kvality života obce Drahanovice prostřednictvím investice spojené s fyzickou revitalizací území, tj. rekonstrukcí a stavebními úpravy stávajících chodníků ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství;

2.    stavební úpravy a výstavba chodníků včetně značení a úprav zajišťující bezpečnost pohybu osob po komunikacích a značení a úpravy pro tělesně postižené;

3.    revitalizace veřejných prostranství v obci, zejména transformací nevyužívaných ploch v obci na nové plochy veřejné zeleně;

4.    vybudování parkoviště  v obci v návaznosti na objekty občanské vybavenosti,  vybudování autobusové zastávky, vybudování mobiláře před budovou obecního úřadu, vybudování bezpečného přechodu pro chodce.

Realizace projektu byla rozdělena do 5 základních Aktivit:

AKTIVITA 1 – Výběr dodavatele podle Metodického pokynu Zadávání zakázek a podle zákona

 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Výběrové řízení proběhlo v souladu s platnou legislativou a nařízeními poskytovatele dotace.  Zhotovitelem stavby se stala společnost INGSTOL s.r.o. Bystrovany.  Stavební dozor investora prováděl Ing. Zouhar.

AKTIVITA 2 - vybudování a rekonstrukce chodníků, autobusové čekárny, parkoviště

Došlo  k vybudování nových chodníků od obecního úřadu po bytový dům č.p.2, podél krajských silnic II/448 a III/44812. Trasa je rozdělena na větve A,B a C. Chodník je navržen v šířce 1,6 – 2m s krytem ze zámkové dlažby v místech vjezdu bude konstrukce chodníků zesílena. Celková délka chodníků je 660,28m. Přes silnici II/448 je vytvořen  značený přechod pro chodce s osvětlením. Současně jsou  upraveny vjezdy do přilehlých objektů a železniční přechody. V rámci výstavby chodníků je  osazena nová čekárna autobusové zastávky veřejné dopravy. Ve směru k vlakovému nádraží (100 m) u bočního traktu obecního úřaduje vybudováno parkoviště pro 7 automobilů. Výstavba bude provedena s úpravami dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (přechod, vjezdy, parkoviště).

AKTIVITA 3 - revitalizace veřejných ploch

V  lokalitě u obecního úřadu a podél komunikací došlo k revitalizaci veřejného prostranství, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému využití. Přímo před obecním úřadem se nachází zastávka autobusu, pošta a nedaleko je zastávka železnice. Z urbanistického hlediska tvoří prostor kolem obecního úřadu hlavní administrativní centrum obce a úprava zahrady před obecním úřadem je legitimní společenskou poptávkou po chybějícím upraveném klidovém prostoru.

Pozemky na kterých se realizovali navrhované úpravy jsou v rovině a nevyžadovali složité terénní úpravy. Jednalo se o zatravněnou zahradu s převážně ovocnými přestárlými dřevinami. Autoři řešení prostoru zahrady respektovali a navazovali na projekt úprav fasády a dispozičního řešení obecního úřadu.  Předmětný prostor je doplněn mobiliářem lavička, koše, zahradní osvětlení a samostatný prvek kamenný artefakt.  Hlavním motivem kompozičního řešení je navázat na tradiční úpravu vesnického prostoru.

AKTIVITA  4 – Kolaudační řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Termín pro dokončení fyzické realizace projektu byl stanoven na 31. 12. 2008. K tomuto datu byla stavba řádně dokončena na předána zhotovitelem a Ing. Zouhar zahájil proces spojený s vydáním kolaudačního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že na celou akci bylo vydáno několik stavebních povolení, nebyla to práce jednoduchá. Vše se podařilo a dne ……………………………….  bylo vydáno na celou akci kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci ………………………………

AKTIVITA 5 -  Zajištění kompletního dotačního managementu v průběhu vlastní realizace projektu

Získat dotace z Evropské unie je první částí celého úspěchu. Velmi důležité je ale celý projekt správně zrealizovat a nezapomenout na žádné z povinností, které příjemce dotace má. Jedná se zejména o správné zaúčtování účetních dokladů, včasné a správné proplácení uskutečněných výdajů, dohled nad realizací stavebních částí stavby, vedení stavby, komunikace s poskytovatelem dotace –Regionální radou v Olomouci atd. atd. Posledním úsekem je ukončení projektu z pohledu administrativního, kdy je nezbytné doložit poskytovateli dotace závěrečné vyhodnocení projektu společně s žádostí o proplacení přislíbené dotace.   Tento dotační management pro naši obec zajišťovala rozvojová agentura ARS z Olomouce (Mgr. Doláková a Ing. Manek).

 ROP Střední Morava  EU